overlay

Mali Hizmetler Birimi

Birim Sorumlusu
HüseyinTemüroğlu
Uzman Hüseyin TEMUROĞLU

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Esra ŞENOLEbeAnalist
Şevki AKPINARMemurAnalist
Jale TUFANVHKİAnalist

Birim Görev Tanımı
Bağlı sağlık tesislerinde yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucunda faturalandırma ile Sosyal Güvenlik Uygulamaları hakkında tespit edilen hususlarda yetkili organlara sunulmak üzere kurum görüşünü oluşturmak, Banka Sandığı Vakıfları ile Kurum Başkanlığımız arasında imzalanan protokollerin sağlık tesislerindeki işleyiş sürecini takip etmek, bağlı sağlık tesislerinin faturalandırma süreçleriyle ilgili iş ve işlemlerini koordine etmek, faturalandırılamayan işlem tahakkuklarına yönelik TKHK tarafından oluşturulan muhasebe kodlarına doğru kayıt yapılması işleyişini takip etmek, birlikler bünyesinde faaliyette bulunan Fatura İnceleme Komisyonunda görev almak ve komisyon işleyişini takip etmek, bağlı sağlık kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin işlem maliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak ve yetkili organlara sunulmak üzere kurum görüşünü oluşturmak, hastanelerde yürütülen hizmetlerin hasta ve hastalık düzeyinde gider dağılımları ve maliyetlerine ilişkin çalışmalar yapmak, yapılan maliyet çalışmaları kapsamındaki işlem, ilaç ve tıbbi malzemelerin ve maliyetlerle ilgili diğer tıbbi konuların mahiyeti, kullanımı, maliyeti ve her türlü değerlendirilmesini yapmak, işlemlerde yer alan taşınır maliyetlerinin çalışılmasında bilgi sistemleri verilerini değerlendirmek ve analiz etmek, sağlık kuruluşlarına ait fatura ve ilgili birimleri denetleyerek, kanun ve mevzuatlara uygun olmayan hatalı faturalandırma ve işlemleri ve gelir kayıplarını engellemek, konu ile ilgili olarak ilgili sağlık kuruluşlarıyla birlikte verimlilik çalışmaları yapmak, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatları ve uygulamaları konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerimiz arasındaki yazışma ve bilgilendirmeleri yapmak, hastanelerdeki mevzuat ve uygulamalarda kanun ve yönetmeliklere uygun standartlar oluşturarak sağlık kuruluşlarımızda uygulama birliği sağlamak, teşhis ve tedavi yöntemlerini, maliyet ve gelir yönünden değerlendirmek ve bu alanda uygulamanın ekonomik uygulanabilirliği ile ilgili hastane planlamasına katkı sağlayacak bilgilendirmeleri yapmak ve ilgili sağlık kuruluşları ile paylaşmak, gelir, maliyet, SUT ve faturalandırma konularında hastanelerde eğitimler vermek, bilgilendirme toplantıları düzenlemek, mevzuat ve uygulamalardaki güncellemelerin, gelir ve maliyet ve uygulamalarda aksaklığa neden olmaması için hastane otomasyonu üzerinde incelemeler yapmak, ilgililerle çözüme yönelik ortak çalışmalar yapmak, İl Sağlık Müdürü, Başkanlar ve Başkan Yardımcıları tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak birimin görev tanımları arasındadır..

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL : (0262) 300 60 00 - 64 00