overlay

Eğitim Araştırma Geliştirme Birimi

Birim Sorumlusu
bosprofil.jpg
Filiz ALTINTAŞ

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Sevim OMAYHemşireAsistan doktor işlemleri, eğitim merkezleri
Yağmur ÖZTÜRKATTEğitim planları, diyaliz sertifika
Kader BOZKUŞMemurÖğrenci stajları, klinik araştırma
Emine ERHemşireUzaktan eğitim, birim yazışmaları
Emine UZUNER ÖZENEbeHalk sağlığı bşk.eğitimleri, stajlar
Nazan YILMAZEbe

Birim Görev Tanımı
Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim alma talebinde bulunan, uzman doktorların hizmet içi eğitim başvurularının değerlendirilmesi ve kuruma gönderilmesini sağlamak, Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim alma talebinde bulunan hekim dışı sağlık personelinin eğitim başvurularının değerlendirilmesi ve kuruma gönderilmesini sağlamak, Müdürlüğümüz bünyesinde Yıllık Eğitim Planı oluşturmak ve plan doğrultusunda eğitimlerin takibini ve değerlendirmesini yapmak, Sağlık tesislerinin standardı belirlenmiş olan sertifikalı eğitim programlarına açabilme yetkisini almaları ve sertifikalı eğitim programlarını uygulayabilmeleri konusunda kontrol denetim ve takibi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, ROP, KVC ve Yanık merkezlerinde görev yapan sağlık personelinin eğitim planlamalarının yapılması ve ilgili merkezlere eğitime gönderilmesi konusunda iş ve işlemleri yapmak, Diyaliz, Enfeksiyon Kontrol, Kan Transfüzyonu vs.. özellikli birimlerin sertifika ve resertifikasyon işlemlerini yapmak, İlimiz bünyesinde eğitim veren ve Sağlık Bakanlığına bağlı alanlarda mezun veren tüm diplomaların (Lise, Ön lisans, Lisans) tescil işlemlerini yapmak, Kurumumuz adına yurt dışına yetiştirilmek amacıyla gönderilecek personelin yapılacak sınava esas olacak başvurularını almak değerlendirmek ve konuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Sağlık tesislerinde staj, beceri eğitimi ve uygulama eğitimi yapacak öğrencilerin sayılarının, kurumlar bazında branşlara göre belirlenmesi planlaması ve yerleştirilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek, Sağlık tesislerinde görev yapan aday memur eğitimlerinin USES üzerinden verilmesi ve sonrasında Aday memur sınavlarının yapılması ve konuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Müdürlüğümüze bağlı tüm Sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulmuş olan yıllık Eğitim planlarının 3 aylık faaliyet raporları ile takibini yapmak, Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinde kullanılan Uzaktan Eğitim Modülünün kullanılması, eğitimlerin içeriklerinin oluşturulması ve sistemin geliştirilmesini sağlamak, Bakanlık tarafından duyurusu yapılan kurs, eğitim, seminer, konferans, kongre ve sempozyumlann duyurusunu yapmak ve belirlenen katılımcılar için gerekli koordinasyonu sağlamak, Asistan hekimlerin Uzmanlık eğitimlerini ilişkin (Rotasyon-Bitirme sınavları vb.) iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, Eğitim Araştırma Hastanelerinin Eğitim kliniği ve Eğitim-İdari görevlisi, iş ve işlemleri yürütmek ile eğitim görevlisi, başasistan ve asistan sayılarına ilişkin sayısal verileri güncel olarak tutmak, Müdürlüğümüz bünyesindeki sağlık tesislerinde, Kalkınma Bakanlığı, TUBİTAK vb. gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında yürütülen ve sonuçlandırılan sağlık Ar-Ge projeleri ile Döner Sermayeden Ar-Ge faaliyetlerine kaynak aktarımı şeklinde yürütülen projeleri izlemek, kayıtlarını tutmak, takip etmek, denetlemek ve yürütülmesi ve sonuçlarına ilişkin olarak Kuruma rapor sunmak, Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde yapılması planlanan bilimsel araştırma, tez, anket vb. başvuruları incelemek, görüş bildirmek, uygun görülenler hakkında sağlık tesislerini bilgilendirmek ve çalışmaları takip etmek. birimin görev tanımları içinde yer almaktadır.

Birim İletişim Bilgileri
Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No : 57 İzmit / Kocaeli 41100
TEL: (0262) 319 20 01 - 444 81 68