overlay

Taşınır Yönetim Alt Birimi

Birim Sorumlusu
bosprofil.jpg
Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Mustafa DURAKSağlık Memuruİl Konsolide Yetkilisi
Erhan BODURSOYSağlık Memuruİl Konsolide Yetkilisi
Burhan YURTOĞLUSağlık Memuruİl Konsolide Yetkilisi
Mesut PUNARTıbbi SekreterTaşınır Kayıt Kontrol Görevlisi
Erkan ÖZMENVHKİTaşınır Kayıt Kontrol Görevlisi
Hatice DAĞDELENAyniyat SaymanıTaşınır Kayıt Kontrol Görevlisi
Şinasi SARISağlık MemuruTaşınır Kayıt Kontrol Görevlisi
Yılmaz MENGÜLOĞLUAyniyat SaymanıTaşınır Kayıt Kontrol Görevlisi
Serkan ZENGİNSağlık MemuruTaşınır Kayıt Kontrol Görevlisi
Nihat ÖZDEMİR Sağlık MemuruTaşınır Kayıt Kontrol Görevlisi

Birim Görev Tanımı
Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanım verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek, taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgili sağlık tesislerine veya ilgili kişilere teslim etmek, taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, ambarda meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek, ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek, kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak, harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak birimin görev tanımı arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262 300 60 00) - 64 00