overlay

Stok Takip ve Analiz Birimi

bosprofil.jpg
Birim Sorumlusu
Ecz. Gökçen Melda UTKU

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Güncelleniyor....
Birimin Görev Tanımı
Hastane Eczacılığı Yönetimi
Birliğe bağlı sağlık tesislerinde hastane eczacılığına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesini ve birlik içi koordinasyonu sağlamak, Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi, Parenteral Nütrisyon Dolum Ünitesi, Aseptik İlaç Hazırlama Ünitesi olan sağlık tesislerinde ilgili kişilere periyodik olarak hem ilaç hem çalışan güvenliğini de kapsayacak şekilde eğitim vermek, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri, parenteral yoldan uygulanan ilaçlarda geçimsizlik, dar terapötik aralıklı ilaç izlemi, akılcı ilaç kullanımı, nütrisyonel destek tedavisinde kullanılan ürünler vb. konularda eğitimlerin verilmesini sağlamak, akılcı ilaç kullanımına ilişkin birliğe bağlı sağlık tesislerinde, hastane eczacılarıyla yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, birlik temel ilaç ve tıbbi sarf malzeme listelerinin hazırlanmasında ve güncellenmesinde komite çalışmalarında yer almak, sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi malzeme depo koşullarının denetlenmesi ve gereği halinde iyileştirme çalışmalarının yapılması üzere idareye rapor sunmak, sağlık tesislerinde kullanılan özel reçeteye tabi ilaçlara dair kayıtların düzenli tutulup tutulmadığını kontrol edip, düzensiz kayıt tutulduğunun tespiti halinde önlem alınması için hastane idaresine bilgi vermek, Sağlık tesislerinde ilaç advers etki ve tıbbi sarf malzeme olumsuz olay bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, kalan ilaç dozlarının (kısmi doz) yönetimi hususunda, ilaçların kısmi dozlarının saklama koşullarıyla ve kullanılmayan yarım dozların imhası ve bildirimi ile ilgili olarak sağlık tesislerine danışmanlık hizmeti sunmak, sağlık tesislerinde Human Albumin, EHU (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı) Onaylı Antibiyotikler, Enteral ve Parenteral Beslenme Solüsyonları vb. gibi ikaz algoritmalarının Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerine entegre edilmesine katkı sağlamak, verimlilik Karnesi İzlem Eczacılık Hizmetleri Yönetimi Boyutuna ilişkin kriterlere uygun olarak sağlık tesislerinde sürecin yönetilmesine katkı sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.

Stok Yönetimi
Taşınır Mal Yönetmeliği ve kurum tarafından yayımlanan alt mevzuatlar çerçevesinde iş ve işleyişleri yürütmek, ihtiyaç Talep Komisyonunda görev almak, rutin olarak kullanılan ürünlerin ihtiyaç talep listelerini oluşturmak, birliğe bağlı Sağlık Tesisleri arasında ve birlikler arasında gerçekleştirilecek stok devirlerini koordine etmek, hareket görmeyen medikal depo malzemelerinin ve birlik stok havuzunda tüketilemeyeceği kanaatine varılan malzemelerin diğer birliklere stok devrinin yapılması hususunda katkı sağlamak, birlik bünyesinde yer alan Sağlık Tesislerinin stoklarını öncelikle MKYS-Karar Destek Sistemleri ve sonra diğer bilgi sistemleri verilerine dayanarak analiz etmek, stok düzeyi azami stok seviyesinin üzerine çıkan birliğe bağlı sağlık tesislerini takip etmek ve hastane idaresine durumu bildirerek stok yönetimi hakkında farkındalık sağlayıp eğitim faaliyetleri düzenlemek, sağlık tesislerinde TKKY tarafından verilen siparişlerin takibini ve azami stok miktarını aşacak seviyede siparişlerin verilmesi halinde sipariş işlemleri sürecini yönetmek, sağlık tesislerinde kurum tarafından Medikal Depo rolünde yapılan düzenlemeleri ve stok kayıtlarının veri doğruluğunu yerinde değerlendirmek, birlik stoğunda yer alan ilaç ve tıbbi malzemelerin, fiili stok durumu, miat bilgileri ve tüketimlerine ilişkin branş dağılımlarının takibini yapmak, kurum tarafından belirlenen Medikal Depo kapsamındaki kriterlerin dönemsel olarak Performans Takip Formu programı üzerinden iç denetimini sağlamak, Verimlilik Karnesi İzlem Medikal Depo Yönetimi Boyutuna ilişkin kriterlere uygun olarak sağlık tesislerinde sürecin yönetilmesine katkı sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.


Birimin İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
0262 300 60 00 - 64 00