2.5.1. Özel Hastane Ruhsatlandırma Başvuru ve Ruhsata Esas Belgeler, Başvurunun İncelenmesi ve Ruhsatlandırma
26 Temmuz 2021

Başvuru ve ruhsata esas belgeler
Özel hastaneler, Bakanlığın izni ile açılır ve ruhsatlandırılır. Özel hastane açmak isteyenler, Özel Hastaneler Yönetmeliğe göre bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valiliğe başvururlar. Ruhsat başvuru dosyasına ek-10’da yer alan belgeler eklenir.
EK-10 Özel Hastane Açılışında Bulunması Gereken Belgeler Listesi
Ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Hastanenin adını, hastanenin yerini, açık adresini, telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtilir başvuru dilekçesi,
b) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,
c) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafindan onaylanmış tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı en son onaylı üç takım mimari proje,
ç) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı belediyece ya da müdürlük onaylı örneği,
d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,
e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği veya vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin müdürlükçe onaylı bir örneği,
f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,
g) Özel hastane açılış ruhsat bedeli alındısı,
ğ) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve imzalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleri örnekleri,
h) Mesul müdür ile ilgili olarak;
1) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,
2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği,
3) Resmî veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,
4) T.C. kimlik numarası beyanı,
5) Diploması ile var ise uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,
6) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
7) Adli sicil kaydı beyanı,
8) Tabip odası kayıt belgesi,
ı) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,
i) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi.
Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,
b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onaylanmış belge,
c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,
ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,
d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,
e) Ek-9’a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.
Özel hastane faaliyet başvurusunda bulunması gereken bilgi ve belgeler
a) Hastanenin adını, açık adresini ve telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastanenin ne kadar kapasite ile faaliyete geçirileceğini belirtilir başvuru dilekçesi,
b) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı örneği, c) Mesul müdür değişikliği yapılacak ise ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelerden mesul müdür için talep edilen belgeler,
ç) Mesul müdür yardımcısı ile ilgili olarak;

 

1) Özel hastanede mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,
2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği,
3) T.C. kimlik numarası beyanı,
4) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,
5) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
6) Adli sicil kaydı beyanı,
7) Tabip odası kayıt belgesi,
8) Adres beyanı,
d) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,
e) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,
f) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmiş onaylı izin belgeleri örnekleri,
g) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.
Başvurunun müdürlükçe incelenmesi Özel Hastane sahipliği tarafından yapılan başvuru, müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanlıklar varsa, özel hastane açma talebinde bulunanlara yedi iş günü içerisinde bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yoksa,  başvuru dosyası valilik yazısı ekinde onbeş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir.
İl Sağlık Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istediği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,
b) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atik raporu,
(Değişik:RG-21/3/2014-28948)*  Müdürlükçe EK-9’a uygun olarak düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.
EK-9
MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR
Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor
Ruhsat talebi ile başvuran hastane binasına veya ek binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

1) Yer seçimi uygun mu? (İl trafik komisyonu raporu eklenir.)

2) Ön izin belgesi var mı?

3) Bina özel hastane olarak mı inşa edilmiş?

4) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?

5) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun mu?

6) Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun mu? Ameliyat salon yüksekliği ve net kullanım alanları uygun mu?

7) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu?

8) Gözlem odaları, Yönetmeliğin 25/A maddesine uygun mu?

9) Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerine uygun mu?

10) Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu?

11) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu?

12) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun mu?

13) Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu?

14) Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?

15) Ambulans, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine uygun mu?

16) Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu?

17) Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu?

18) (Değişik ibare:RG-23/1/2015-29245) Engellilere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerine uygun olarak yapılmış mı?

19) Tıbbî atıklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapılmış mı?

20) Telefon santralı var mı?

21) Yangın merdiveni var mı? Yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

İncelemeyi yapan yetkililerin

Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu

İmza

Açıklama: Müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlık onaylı mimari projeye atıf yapılarak hastanenin hizmet vermek istediği; binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı ve nitelikleri, yatak sayısı ve sınıfları, bütün birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlara inceleme yapılan mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir.
KISMİ MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR
Ruhsatlandırılmış Hastane veya Eklerinin
Tadilatlarına Yönelik Kısmı Müşterek Teknik Rapor
Tadilat sonrası tadilat yapılan alanların mevcut durumunu ve tadilat yapılan birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu, oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.
Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.
Kısmı Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:
1) Tadilat yapılan alanlar Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun mu? (Yönetmeliğin ilgili maddelerine ayrı ayrı atıf yapılarak ayrıntılı belirtilir.)
2) Tadilat yapılan alanlarda yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?
3) Bakanlıkça/Müdürlükçe onaylı tadilat projesine uyumlu mu?
(Mülga:RG-21/3/2014-28948)
İncelemeyi yapan yetkililerin

 

Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu

 

İmza

 

Açıklama: Kısmi müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlıkça/müdürlükçe onaylı mimari tadilat projeye atıf yapılarak tadilat yapılan alanların; hasta odaları, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı, hasta yatak sayısı ve sınıfları, yoğun bakım yatak sayıları, birimlerdeki tefriş ve tıbbi donanımın asgari standartlar ile incelemeye esas mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenecek müşterek teknik rapor ve kısmi müşterek teknik rapor ücreti, Müdürlük döner sermayesine yatırılır.
Kocaeli Halk Bankası
İzmit Şubesi
IBAN No: TR 95 0001 2009 4430 0005 0001 21
İl Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
images (11).png
ONLINE ÖDEME