0.3. Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi (SAYMANLIK)
28 Nisan 2022

Uzman/ Birim Sorumlusu
Yusuf YORULMAZ            Cevriye AVCI 
Yusuf YORULMAZ            Cevriye AVCI 
Uzman            Uzman 
Muhasebe Yetkilisi              Muhasebe Yetkilisi Yrd.  
Görev Tanımı
 • Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek,
 • Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
 • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,
 • Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,
 • İlgili mevzuatında öngörülen ödemelerdeki öncelik sırasını göz önünde bulundurarak, ödeme işlemlerini yürütmek
 • Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
 • İlgili mevzuatında öngörülen ödemelerdeki öncelik sırasını göz önünde bulundurarak, ödeme işlemlerini yürütmek,
 • Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
 • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
 • Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,
 • Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,
 • Muhasebe birimini sevk ve idare etmek,
 • Görev Çalışanları
  ADI SOYADIDAHİLİ TELEFON      GÖREVİ
  Yusuf YORULMAZ102MUHASEBE YETKİLİSİ
  Cevriye AVCI103MUHASEBE YETKİLİSİ YRD.
  Birsen GÜRIŞIK107VEZNE BİRİMİ
  Canan OKYAR105VEZNE BİRİMİ
  Emel UZUN108VEZNE BİRİMİ
  Muhammed ŞİMDİ124TETKİK VE KONTROL BİRİMİ 1
  Mustafa EKİCİ125TETKİK VE KONTROL BİRİMİ 1
  Mükremin BEKTAŞ127TETKİK VE KONTROL BİRİMİ 1
  Aygül KAYA130MUHASEBE BİRİMİ
  Demet CELEP114MUHASEBE BİRİMİ
  Elif ÖZDEMİR113MUHASEBE BİRİMİ
  Serpil BEKTAŞ114MUHASEBE BİRİMİ
  Ali ÇELİK126TETKİK VE KONTROL BİRİMİ 2
  Sedat BAYRAMPINAR123TETKİK VE KONTROL BİRİMİ 2
  Uğur TURANOĞLU-TETKİK VE KONTROL BİRİMİ 2
  Bilge LEVENT112MUHASEBE BİRİMİ
  Elif TÜRKMENOĞLU110MUHASEBE BİRİMİ
  Fulya DÜMER111MUHASEBE BİRİMİ
  Mesude YILDIZ109MUHASEBE BİRİMİ
  Rukiye DORUKÖZ132EVRAK BİRİMİ
  Eda TUNÇ120MUHASEBE BİRİMİ
  Nevra MAZAK ALBAYRAK119MUHASEBE BİRİMİ
  Seda BAYRAKTAR119MUHASEBE BİRİMİ
  Mehmet ÇAKIR-ARŞİV BİRİMİ
  Seyhan RODOPLU-ARŞİV BİRİMİ
  Gülgün ZURNACI116MUHASEBE BİRİMİ
  Mine ÖNDER117MUHASEBE BİRİMİ
  İletişim
  Cedit Mah. Turan Güneş Cad. Hastane Sok. Halk Sağlığı Binası Kat : 4 İzmit - KOCAELİ
  TEL : (0262) 319 19 93