4.2. Sağlık Hizmetleri Birimi
28 Nisan 2022

4.2.1 Sağlık Hizmetleri Birimi
Uzman/ Birim Sorumlusu
Halide VAROL    Ad Soyad:   Halide VAROL
    Görevi:   Uzman
   
   
Görev Tanımı
 • İl genelinde organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, yanık, yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, Evde Sağlık Hizmet Birimleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuatı ve Bakanlık planlamaları doğrultusunda izin, ruhsat, tescil ve faaliyetlerine ilişkin işlemlerini yürütmek, bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,
 • Kan ve kan ürünlerinin temini lojistiği ve etkin kullanımı ile ilgili denetim ve planlamaları yapmak ve Türk Kızılayı ile koordinasyonu sağlamak,
 • Organ Nakli Etik Kurulunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Organ ve Doku Nakil Koordinatörlerinim yapacağı faaliyetlerin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi işlemlerini yapmak,
 • Organ ve doku nakli bilincinin ve bağışçı sayısının arttırılmasına, beyin ölümü tespitinin ve kadavra verici sayısının arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
 • Gebe sınıfları, Gebe Okulları, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinin tescil işlemlerini yapmak,
 • Organ bağış kullanıcılarının sisteme (TDİS) tanımlaması, TODBS (Türkiye Organ Doku Bağış Bilgi Sistemi) kayıt ve onay işlemleri Organ Bağışı Hakkında Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik Eğitimler Düzenlemek, TODBS (Türkiye Organ Doku Bağış Bilgi Sistemi) Kayıt Ve Onay İşlemleri, ÜYTE Merkezleri İşlemlerinin yürütülmesi,
 • Akılcı İlaç Kullanımı Çalışmalarını yürütmek,
 • Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri Ruhsatlandırma, Faaliyet Belgesi düzenleme ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,
 • Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Merkezleri ve Kalp Merkezleri için tescil belgesi (Bakanlık tarafından), uyku laboratuvarı için uygunluk belgesi düzenlenmesi ve kuruluşa resmi yazı ile bildirilmesi işlemlerinin yürütülmesi,
 • Laboratuvar Hizmetleri (Kamu, Üniversite) ruhsatlandırma ve diğer işlemleri, Acil servislerin tescil ve seviyelendirme işlemleri, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri ruhsatlandırma ve diğer işlemlerinin yürütülmesi,
 • 4.2.2 Sağlık Turizmi Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  Vedat TORTUMLUOĞLU    Ad Soyad:   Vedat TORTUMLUOĞLU
      Görevi:   Birim Sorumlusu
     
     
  Görev Tanımı
 • Yetki belgesi alabilmek için, sağlık tesisi/aracı kuruluş tarafından, hizmet verdiği faaliyet alanıyla ilgili Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan yetki belgesi başvuruların kabulü işlemi,
 • Müdürlük tarafından, bu Yönetmeliğin ekindeki yetkinlik kriterlerini taşıyıp taşımadığı dosya üzerinde incelenmesi işlemleri,
 • İnceleme sonucunda başvuru evraklarında eksiklik veya kriterlere uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde, yedi iş günü içerisinde sağlık tesisine/aracı kuruluşa bildirilmesi işlemleri,
 • Başvuru evraklarında eksiklik veya kriterlere uygunsuzluk bulunmadığı anlaşılan sağlık tesisi/aracı kuruluş, Müdürlükçe oluşturulan inceleme ekibi tarafından yerinde inceleme işlemleri,
 • Yerinde inceleme neticesinde yetkinlik kriterleri bakımından uygunluğuna karar verilen başvurular onbeş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilmesi işlemi,
 • Yetki Belgesi almaya hak kazanan sağlık kuruluşları/Aracı kuruluşların yönetmelik gereği yılda en az bir kere kriterleri devam ettirip ettirmediği ile ilgili denetimlerini yapma işlemleri,
 • 4.2.3 Şikayet Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  İsmail SALLABAŞ    Ad Soyad:   İsmail SALLABAŞ
      Görevi:   Birim Sorumlusu
     
     
  Görev Tanımı
 • SABİM, CİMER, e-posta ve dilekçe gönderilerini günlük belli periyotlarda kontrol ederek, alanındaki başvuruları değerlendirmek, yerinde çözümlenebilir olanları yerinde çözümlemek, gerektiğinde ilgili birimce incelenip neticelendirilmek üzere gerekli yönlendirme ve yazışmalarını yapmak, sürecin takibini ve sonlandırmasını gerçekleştirmek,
 • 4.2.4 Psikoteknik Merkezleri Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  profil.png    Ad Soyad:   Levent ÇÖL
      Görevi:   Birim Sorumlusu
     
     
  Görev Tanımı
 • ÇKYS de Yeni ruhsatlandırılacak veya kapatılacak Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinin kayıtlarının yapılması,
 • Psikoteknik Değerlendirme Merkez çalışanlarının ÇKYS kayıtlarının yapılarak yetkilendirilmesi veya yetkilerinin kaldırılması,
 • Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinin Ruhsat ve Uygulama Yetki Belgelerinin Düzenlenmesi,
 • Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinin her türlü iş ve işlemleri,
 • İletişim
  Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No : 57 İzmit / Kocaeli 41100
  TEL : (0262) 319 20 01 - 444 81 68