6.1. İdari Hizmetler Birimi
08 Ocak 2024

6.1.1. İdari İşler ve Lojman Birimi
Uzman/ Birim Sorumlusu

    Ad Soyad:   Diler YILDIRIM ÇAĞAN
    Görevi:   Uzman
   
  
Görev Tanımı
 • Müdürlük öğle yemeği hizmeti personel katkı payı toplanması iş ve işlemleri,
 • Müdürlük Valilik Yerleşkesinde çalışan personelin araç tanıtım giriş-çıkış kartı yaptırılması,
 • Müdürlük Valilik Yerleşkesinde çalışan personelin personel tanıtım giriş-çıkış kartı yaptırılması,
 • Müdürlük, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Hastaneler ve diğer birimlerin şoför ihtiyacına yönelik personelin araç kullanması için Valilik Onayı alınması,
 • Kocaeli Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından Muhtarlarla yapılan toplantılar sonucunda Muhtarlar tarafından iletilen ve Müdürlüğümüzü ilgilendiren sorun ve önerilerin ilgili Birimlere bildiriminin sağlanarak takip edilmesi,
 • Birimimizin iş alanlarına giren ve birimimize hitaben yazılan resmi yazılara cevap verilmesi,
 • Müdürlüğe tahsisli lojmanların 2946 sayılı “Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği” nde belirlenen esas ve usuller doğrultusunda tahsis ve kullanımına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 • 3473 Sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkında Kanun” da belirtilen esas ve usuller doğrultusunda arşiv hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Tüm tayin giden ve gelen personelin takibinin yapılarak dosyaların ilgili yere gönderilmesi,
 • Dosyaların tasnifinin sağlanması,
 • Gizlilik kurallarına ilişkin bölümler oluşturulması,
 • Birimlerden gelen evrakların tasnifi ve dosyalara zamanında yerleştirilmesi,
 • Özlük dosyalarının sekiz bölüme ayrıştırlması,
 • Evrakları fiziki olarak neme, ısıya, yangına ve çeşitli zararlı unsurlara karşı koruyacak tedbirlerin alınması,
 • Evrakların birimlerden sonra arşive inmesi gerekli olanları, birim görevlisi ile birlikte arşive devredilmesini ve bu devirlerin düzenli olarak yürütülmesi,
 • Arşivden belge ve bilgi taleplerini en kısa sürede doğru bir şekilde karşılanması,
 • Herhangi bir sebeple memuriyetten ayrılan personelin (emekli, istifa) dosyalarının ayrıca tasnifinin yapılması,
 • Mal Bildirim Beyannamelerinin dosyalarına yerleştirilmesi ile ilgili işlemlerin yapılması,
 • Tüm tayin giden ve gelen personelin devir olan dosya ve evrak yazışmalarının yapılması,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yönetmeliklerinin sağlık tesislerin de uygulanmasını sağlanması, koordine edilmesi, izlenmesi ve rehberlik edilmesi,
 • İşyeri Hekimi, iş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hemşiresi görevlendirmelerinin planlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yeni projeler geliştirmesi,
 • Dinamik Veri Formlarının takibini gerçekleştirmek, Bakanlığa bildiriminin yapılması,
 • Sağlık taraması ve periyodik sağlık muayenelerinin sağlanması, izlenmesi, koordine edilmesi ve arşivlenmesi,
 • İş Sağlığı eğitimlerinin planlanması ve uygulanması,
 • İş kazası bildirim formlarının SGK’ ya bildiriminin yapılması,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00
  6.1.2. Maaş Yolluk Ek Ödeme Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  Mutlu KOZAN    Ad Soyad:   Mutlu KOZAN
      Görevi:   Uzman
     
    
  Görev Tanımı
 • Döner Sermaye/Ek Ödeme,
 • Aile Hekimliği Maaş İşlemleri,
 • Yurtiçi Geçici Görev Yollukları İşlemleri,
 • İşçi Maaş ve 4B Sözleşmeli Personel Maaş,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Tabi personelin tüm maaş iş ve işlemleri,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00
  6.1.3. Yatırım Planlama ve Takip Birimi
  Uzman/ Birim Sorumlusu
  Sedef Şeşenoğlu.jpg    Ad Soyad:   Sedef ŞEŞENOĞLU
      Görevi:   Uzman (Çözümleyici)
     
    
  Görev Tanımı
 • Birim iş ve işleyişinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Proje ve yapım ihalesi için teknik şartname hazırlamak,
 • Proje kontrolü ve onayını yapmak,
 • Müdürlüğümüzce yaptırılan inşaatların kontrollerini yapmak,
 • SYGM, İl Sağlık Müdürlüğü, TOKİ, YİKOB tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının devir teslim işlerini yürütmek,
 • Mevcut sağlık tesislerimizde yapılacak değişiklikler için proje çizmek, kontrollerini yapmak,
 • İlimizde yıllık olarak 1. Basamak sağlık tesisleri ile ilgili yatırım planlaması yapmak ve yatırım programına alınmasını sağlamak,
 • İlimizde 2. ve 3. Basamak sağlık tesisi, ek bina vb. ihtiyacı belirlenmek ve yatırım programına alınmasını sağlamak,
 • Mevcut 1. Basamak sağlık tesislerimizin tadilat, bakım ve onarım taleplerini değerlendirmek, gerektiğinde hizmet alımı yapılmasını sağlamak,
 • Mevcut 2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinde bakım onarım ve tadilat taleplerini ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirmek, teknik destek sağlamak, gerekli ise izin ve ödenek alınmasını sağlamak,
 • Müdürlüğümüzce yapılan hizmet alımı ihalelerinde görev almak,
 • Hizmet alımlarında kontrol/muayene komisyonunda yer almak,
 • İletişim
  Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 İzmit - KOCAELİ 41100
  TEL : (0262) 300 60 00 - 300 64 00